Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 31.03.2023.

Podmienky ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: “GDPR”) je Vesta Active s.r.o., Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha, IČO: 17274079, DIČ: CZ17274079, zapísanej v obchodnom registri pod č. C 369258 vedenom na Mestskom súde v Prahe, e-mail [email protected]
 2. Ďalej len: “správca” alebo “Booho” .
 3. Kontaktné údaje správcu sú:

Spoločnost: Vesta Active s.r.o.

Adresa: Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha

IČO: 17274079

DIČ: CZ17274079

email: [email protected]

tel: +421 222 205 116

 1. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.
 2. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

II. Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol / a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol / a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

Aké osobné údaje o Vás zhromažďujeme a ako ich využívame?

Zhromažďujeme iba také osobné údaje, ktoré nám sami dobrovoľne poskytnete alebo ktoré získame prostredníctvom našich internetových stránok alebo prostredníctvom písomnej či telefonickej komunikácie s Vami. Osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme, môžu zahŕňať:

 1. Vaše identifikačné a adresné údaje (napr. Titul, meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia);
 2. Vaše kontaktné údaje (napr. Kontaktná adresa, e-mail a telefón);
 3. Elektronické údaje (napr. IP adresa, súbory cookie, typ prehliadača);
 4. Údaje potrebné k vybaveniu Vašej objednávky, uzavretie a plnenie zmluvy medzi Vami a nami a poskytovanie objednaných služieb;
 5. Ďalšie údaje, ktoré nám odovzdáte alebo ktoré zhromaždíme v súvislosti s vybavovaním Vašej objednávky, uzatvorením a plnením zmluvy medzi Vami a nami a poskytovaním objednaných služieb.

Vaše osobné údaje môžeme na základe nižšie uvedených právnych dôvodov použiť najmä na nasledujúce účely:

Účel spracovania

Právne dôvod spracovanie

K vybavenie Vašej objednávky, uzavretie a plnenie uzavretej zmluvy.

Plnenie zmluvy, poskytovania objednaných služieb.

K odpovedi na Vaše žiadosti či otázky.

Oprávnený záujem na poskytovanie našich služieb a zabezpečenie spokojnosti našich klientov; plnenie zmluvy.

K odpovedi na Vaše otázky prostredníctvom našej telefónnej infolinky.

Oprávnený záujem na poskytovanie našich služieb a zabezpečenie spokojnosti našich klientov; plnenie zmluvy.

K poskytnutie služieb, o ktoré ste požiadali.

Plnenie zmluvy, poskytovania objednaných služieb.

K Vašej registrácii na našich internetových stránkach.

Oprávnený záujem na poskytovanie našich služieb a zabezpečenie spokojnosti našich klientov; plnenie zmluvy.

K odberu noviniek (zasielanie informácií o našich akciách, zľavách a novinkách na Váš e-mail).

Vás predchádzajúci súhlas alebo náš oprávnený záujem na účely priameho marketingu.

Na zisťovanie Vašej spokojnosti s vykonaným nákupom prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený.

Oprávnený záujem.

Na vyhodnotenie využitie našich stránok a na zlepšenie ich obsahu.

Oprávnený záujem, na zabezpečenie lepšieho poskytovania našich služieb.

Poskytnutie Vašich osobných údajov je zmluvným požiadavkou. Nemáte zákonom uloženú povinnosť tieto osobné údaje poskytnúť, poskytnutie osobných údajov je úplne dobrovoľné. Bez poskytnutia osobných údajov však nebudeme schopní vybaviť Vašu objednávku, nemôže byť uzatvorená ani plnená zmluva medzi Vami a www.booho.sk a ani nemôžu byť plnené požadované služby (vôbec alebo v požadovanej kvalite). Ak k spracúvaniu Vašich osobných údajov vyžadujeme Váš súhlas, ste oprávnení poskytnutie súhlasu odmietnuť alebo už udelené súhlas kedykoľvek odvolať bez akých akýchkoľvek negatívnych dopadov na Váš vzťah s nami.

Vaše osobné údaje nepredáme ani nepronajmeme žiadnej tretej strane.

IV. Doba uchovávania údajov

 • Správca uchováva osobné údaje
  • po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
  • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 • Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 • Príjemcovia osobných údajov sú osoby
  • podieľajúce sa na dodanie tovaru / služieb / realizáciu platieb na základe zmluvy,
  • zaisťujúce služby prevádzkovanie e-shopu www.booho.sk a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
  • zaisťujúce marketingové služby.
  • zaisťujúce účtovníctva

VI. Vaše práva

 • Za podmienok stanovených v GDPR máte
  • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR.
  • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
  • právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
  • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
  • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.
  • Ak spracovávame Vaše osobné údaje na základe oprávnených záujmov Booho, máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Ďalej nás môžete požiadať, aby sme Vám či tretej osobe odovzdali osobné údaje, ktoré o Vás na základe zmluvy či Vášho súhlasu spracovávame v elektronickej podobe. Upozorňujeme, že na výkon týchto práv sa vzťahujú určité výnimky, a preto ich nebude možné uplatniť vo všetkých situáciách.
 • Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vašej právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 • Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
 • Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
 • Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

 • Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.
 • S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.
 • Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol / a.